Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Wij, de Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.V. (DNRV), verheugen ons over uw belangstelling voor ons internetaanbod en willen uw bezoek aan onze website zo prettig mogelijk maken. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is zeer belangrijk voor ons. Hiertoe beveiligen wij onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen gericht tegen verlies, vernietiging, toegang, veranderingen of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Deze worden continu aangepast aan de actuele stand van de techniek.
In het onderstaande lichten wij u in over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

A. Verantwoordelijke instantie / toezichthouder voor gegevensbescherming

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens in relatie tot deze website zijn wij "verantwoordelijke" in de zin van art. 4 nr. 7 AVG.

Wij zijn als volgt bereikbaar: 

Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.V.
Hofplein 20
NL-3032 AC Rotterdam
Telefoon: +31 10 310 08 93
Fax: +31 10 310 08 94
E-mail: info@dnrv.net

Ons bestuur bestaat uit de bestuursleden Ute Acker, Arjen Westerdijk, Regine Nuckel, Anton Bouwmeister, Alexander Sanio.
Statutaire zetel van de vereniging is Düsseldorf.

Dit privacy statement geldt alleen voor de onderhavige, door ons geëxploiteerde website (hieronder "website" genoemd). Indien er op onze website koppelingen naar andere internetaanbieders ("externe aanbieders") bestaan, geldt ons privacy statement niet voor deze aanbieders. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dergelijke externe aanbiedingen.

B. Aard en omvang van de gegevensverwerking

1. Verwerking van toegangsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Wij slaan uitsluitend de volgende toegangsgegevens op in zogenaamde server-logbestanden:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de bezochteconcrete pagina
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de bezoeker afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor het waarborgen van een storingsvrij gebruik van de website.

Het IP-adres van de bezoeker van de website kan een persoonsgegevenzijn, aangezien dit adres onder bepaalde voorwaarden , via de aanvullende informatie van de betreffende internetaanbieder, de identiteit van de bezoeker van de gebruikte internetpagina kan openbaren.

2. Gegevensverwerking voor de bewerking van uw aanvragen

Via onze website kunt u ons een mailtje sturen. Daarbij leggen wij de persoonsgegevens die u ons vrijwillig mededeelt vast, met name uw e-mailadres. 

Deze gegevens worden uitsluitend voor deze correspondentie met u en voor het doel verwerkt waarvoor u ons de gegevens in het kader van deze communicatie verstrekt hebt, zoals voor het bewerken van uw aanvraag of om desgewenst contact met u te kunnen opnemen. In dat geval vindt verwerking van de persoonsgegevens met uw toestemming plaats en is deze conform art. 6 alinea 1 (a) AVG toegestaan.

Nadat uw aanvraag volledig is afgehandeld, worden uw gegevens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij anderszins gerechtigd zijn tot het opslaan van uw gegevens.

3. Gegevensverwerking bij aanmelding voor seminars

U kunt zich via onze website aanmelden voor door ons georganiseerde seminars.
Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • Titel
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Land
 • E-mailadres

Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de seminars te kunnen uitvoeren, alsmede om facturen  en  desgewenst deelnamebewijzen te kunnen verstrekken. Deze verwerking valt derhalve onder art. 6 alinea 1 (b) AVG.

Na afloop van het seminarwaarvoor u zich heeft opgegeven, , worden de gegevens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen (in het bijzonder die van handelsrechtelijke en fiscale aard) gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij anderszins gerechtigd zijn tot het opslaan van uw gegevens.

4. Gegevensverwerking in het kader van de aanvraag tot lidmaatschap

Via onze website kunt u het lidmaatschap van de DNRV aanvragen. In het kader van deze aanmelding verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Kantoor/organisatie
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verwerking van deze gegevens is vereist om uw lidmaatschap te kunnen beheren. Hiermee vallen deze onder art. 6 alinea 1 (b) AVG.

Op basis van vrijwilligheid kunt u de volgende, aanvullende gegevens opgeven:

 • Fax
 • Website
 • LinkedIn/Xing-profiel
 • Voorkeuren voor rechtsgebieden (maximaal 5)

Wij publiceren deze gegevens op onze website. Op basis van de informatie over rechtsgebied, naam en plaats kan op de website gericht naar personen worden gezocht.

De wettelijke grondslag hiervoor vormt uw toestemming conform art. 6 alinea 1 punt a) DSGVO.

Uw gegevens worden voor de duur van uw lidmaatschap opgeslagen en na beëindiging ervan rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen gewist.

6. Gebruik van GoogleMaps

Op onze website gebruiken wij voorts GoogleMaps voor de weergave van kaarten en visualisatie van de kantoorlocatie van onze leden. GoogleMaps wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043 VS.

Google LLC is EU-US Privacy-Shield gecertificeerd en garandeert hierdoor dat de voorschriften voor de gegevensbescherming uit de AVG ook bij verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen
 (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Steeds wanneer de GoogleMaps-component wordt geopend, plaatst Google een cookie. Deze wordt meestal niet door het enkele  afsluiten van de browser, maar pas na verloop van tijd gewist. U kunt de cookie eerder handmatig wissen via de instellingen van uw browser of door het deactiveren van de GoogleMaps-services. In het laatste geval kan de service niet of slechts beperkt worden gebruikt.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van GoogleMaps vindt plaats op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk vorm te geven en zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Voor het gebruik van Google Maps gelden bijzondere gebruiks- en bedrijfsvoorwaarden. Deze kunt u opvragen op:
 https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de en
 https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

C. Uw rechten

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kunt u een beroep doen op de hieronder beschreven rechten. Hieraan zijn  geen kosten verbonden. In het geval van een kennelijk ongegrond of excessief beroep op de rechten onder 2 t/m 6  – met name in het geval van frequente herhaling – kunnen wij echter conform art. 12 alinea 5 AVG

een redelijke vergoeding verlangen, waarbij de administratiekosten voor de voorlichting of informatieverstrekking of uitvoering van de aangevraagde maatregel in aanmerking worden genomen, of
weigeren om in te gaan op de aanvraag.

1.         Herroeping van verleende toestemming

U kunt elke toestemming die u ons voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verleend, voor de toekomst herroepen. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens over de periode tot aan de herroeping ervan blijft onverminderd van kracht.

2.         Bevestiging en informatie

U kunt verzoeken om een bevestiging dat uw persoonsgegevens verwerkt worden. Indien dit het geval is, kunt u aanspraak maken op informatie over de in art. 15 AVG genoemde specifieke gegevens.

3.         Rectificatie en wissen van gegevens

U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens en aanvulling van onvolledige gegevens (art. 16 AVG), alsmede krachtens de voorwaarden van art. 17 AVG om het wissen van uw persoonsgegevens.

4.         Beperken van verwerking van gegevens

U kunt de verwerking van persoonsgegevens op grond van van art. 18 AVG laten beperken.

5.         Bezwaar

U kunt om redenen die met uw specifieke situatie verband houden op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze gebaseerd is op de wettelijke grondslag art. 6 alinea 1 (e) of (f) AVG. Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de gegevensverwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien gegevensverwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6.         Afgifte  en overdraagbaarheid van gegevens

U kunt van ons de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u beschikbaar gesteld hebt, in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch verwerkbaar formaat ontvangen. Indien dit technisch haalbaar is, bent u gerechtigd deze gegevens op uw instructie aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens bestaat slechts wanneer de verwerking berust op een toestemming conform art. 6 alinea 1 (a) AVG, of op een overeenkomst conform art. 6 alinea 1 (b) AVG en de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt. Dit recht is uitgesloten, indien hierdoor rechten en vrijheden van andere personen (in het bijzonder persoonsgegevens van derden, aan onze kant bestaande bedrijfsgeheimen, auteursrechten) worden ingeperkt.  

D. Plicht tot beschikbaarstelling van gegevens

U bent op geen enkele wijze verplicht om ons uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Indien u echter de gegevens die wij volgens dit privacy statement nodig hebben voor bepaalde prestaties of functies niet beschikbaar stelt, kunt u hiervan niet of niet volledig gebruik maken.

E. Recht om een klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij onze plichten ten aanzien van de bescherming van uw gegevens niet behoorlijk nakomen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de hiervoor verantwoordelijke instanties.

Verantwoordelijke instantie is

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 200444
40102 Düsseldorf

F. Actualisering van de gegevensbeveiligingsaanwijzingen

Als gevolg van nieuwe wettelijke of administratieve eisen of  of nieuwe functionaliteiten op onze website kan het nodig zijn om dit privacy statement te actualiseren. Hierover zullen wij u hier in voorkomende gevallen informeren. Wij raden daarom aan dit privacy statement regelmatig te controleren op actualiteit en eventuele veranderingen. De meest actuele status van het privacy statement wordt altijd onderaan de pagina vermeld.

G. Afdrukken en opslaan van het privacy statement

U kunt dit privacy statement rechtstreeks via de print- of bewaarfunctie van uw browser afdrukken of opslaan.

Versie: Juni 2018