Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Statuten van de vereniging Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.V. gevestigd te Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf VR 8125)

Artikel 1

Naam, zetel

 1. De vereniging draagt de naam Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.V.
 2. De vereniging heeft haar zetel in Düsseldorf.
Artikel 2

Doel, algemeen nut

 1. In de geest van de gedachte van een verenigd Europa en van het bevorderen van een dieper wederzijds begrip tussen de volken van de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden streeft de vereniging naar een persoonlijke uitwisseling van vakkennis en ervaring tussen Duitse en Nederlandse advocaten. De vereniging wil een verdieping van de kennis van de rechtsordes van de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden bevorderen, de samenwerking van Duitse en Nederlandse advocaten intensiveren, de specialistische opleiding en bijscholing in het Duits-Nederlandse rechtsverkeer stimuleren alsmede in het bijzonder een duurzame bijdrage leveren aan de harmonisatie van het Europese recht voor zover dit de belangen van de rechten van de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden betreft.
  Het doel van de vereniging zal in het bijzonder worden verwezenlijkt door:
  a). openbare bijeenkomsten van welke aard dan ook en door het verspreiden van vakpublicaties,
  b). het organiseren van openbare vakconferenties en -seminars, bijscholingsbijeenkomsten, congressen en algemene uitwisseling van informatie.
  c). deelname aan culturele Duits-Nederlandse manifestaties van algemene aard,
  d). het verlenen / uitgeven van prijzen, boeken e.d. die betrekking hebben op de Duits-Nederlandse rechtsverhouding
 2. De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks doelen na die het algemeen nut beogen als bedoeld in het hoofdstuk “Steuerbegünstigte Zwecke” van de “Abgabenordnung” . De vereniging opereert belangeloos; zij streeft niet in de eerste plaats naar economische doelstellingen.
  Middelen van de vereniging mogen alleen voor de statutaire doelen worden gebruikt. De leden krijgen geen uitkeringen uit de middelen van de vereniging. Niemand mag worden bevoordeeld door uitgaven die niet in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging of door buitensporig hoge vergoedingen.
 3. In geval van ontbinding of opheffing van de vereniging of wanneer het bestaande doel van de vereniging komt te vervallen, valt het vermogen van de vereniging aan een door de ledenvergadering bij besluit te bepalen instelling die het algemeen nut beoogt, welke het vermogen rechtstreeks en uitsluitend dient te gebruiken ten behoeve van het algemeen nut, in het bijzonder door de uitwisseling van Duitse en Nederlandse advocaten te bevorderen.
Artikel 3

Toetreding van leden

 1. Iedere natuurlijke persoon die in de Bondsrepubliek Duitsland het “Erste Juristische Staatsexamen” of in het Koninkrijk der Nederlanden de titel “Meester in de Rechten” heeft behaald of geslaagd is voor een vergelijkbaar examen van een land van de Europese Unie kan het lidmaatschap van de vereniging verkrijgen.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering ereleden benoemen.
  Na een schriftelijk verzoek beslist het bestuur over de toelating.
  Het bestuur beslist naar eigen goeddunken over het verzoek om toelating. Daarbij dient gestreefd te worden naar een regionaal evenredig opgebouwde ledenstructuur om een plaatselijke, tot enkele “Landgerichtsbezirke” resp. arrondissementen beperkte concentratie van leden te voorkomen. Het bestuur is bij de afwijzing van een verzoek om toelating niet verplicht de verzoeker de redenen van de afwijzing mede te delen.
 3. Door de toelating erkent het lid de statuten van de vereniging.
Artikel 4

Opzegging van het lidmaatschap

Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen door een schriftelijke verklaring aan een lid van het bestuur. Het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het boekjaar opgezegd worden waarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen dient te worden.

Artikel 5

Ontzetting uit het lidmaatschap

 1. Een lid kan door een besluit van het bestuur uit het lidmaatschap van de vereniging ontzet worden indien hij ondanks het feit dat hij twee keer schriftelijk is gemaand met de betaling van lidmaatschaps-bijdragen achtergebleven is. Er mag pas tot ontzetting uit het lidmaatschap worden besloten indien er na het versturen van de tweede aanmaning twee maanden zijn verstreken en in deze aanmaning gedreigd is met ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging. Het besluit van het bestuur dient aan het lid te worden medegedeeld.
 2. Een lid dat door zijn schuld op grove wijze de belangen van de vereniging schaadt, kan door een besluit van het bestuur ontzet worden uit het lidmaatschap van de vereniging. Voordat dit besluit wordt genomen, moet het bestuur het lid de gelegenheid geven daarover mondeling of schriftelijk zijn standpunt te bepalen. Het besluit van het bestuur dient schriftelijk gemotiveerd te worden en aan het lid toegestuurd te worden. Het lid kan binnen de termijn van één maand na ontvangst van de mededeling schriftelijk van het bestuur verlangen dat de eerstvolgende gewone ledenvergadering een bindend besluit neemt over de ontzetting. Het besluit van de ledenvergadering is definitief. Door de definitieve ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging vervallen alle aanspraken van het lid jegens de vereniging.
Artikel 6

Lidmaatschapsbijdrage

 1. Bij toelating tot de vereniging kunnen administratiekosten worden geheven. Van de leden worden lopende bijdragen geheven. De hoogte en de opeisbaarheid van de administratiekosten en de jaarlijkse bijdrage worden vastgelegd door een besluit van het bestuur. Om speciale projecten te financieren of financiële problemen van de vereniging op te lossen, kunnen door een besluit van de ledenvergadering omslagen worden geheven.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de jaarlijkse bijdrage en omslagen.
 3. Het bestuur kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen door een besluit uitstel van betaling van kosten, bijdragen en omslagen verlenen of deze geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.
Artikel 7

Bestuur

 1. Het bestuur draagt zorg voor de zaken van de vereniging. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden van de vereniging voor zover deze niet door de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
 2. Het bestuur bestaat als bedoeld in § 26 van het Duitse Burgerlijk Wetboek uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester, de organisatiereferent Duitsland en de organisatiereferent Nederland.
 3. Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering voor de duur van twee jaar; het bestuur blijft echter ook na afloop van zijn ambtstermijn tot aan de nieuwe verkiezing in functie.
 4. De vereniging wordt telkens door twee bestuursleden tezamen vertegenwoordigd.
 5. Het bestuur houdt vergaderingen die door de voorzitter of zijn plaatsvervanger bijeengeroepen worden. Er hoeft geen agenda bekend gemaakt te worden. Er dient een convocatietermijn van één week aangehouden te worden. Het bestuur kan besluiten nemen indien ten minste drie van zijn leden aanwezig zijn. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.
 6. Het bestuur kan besluiten nemen via een schriftelijke procedure indien alle bestuursleden met de besluitvorming hebben ingestemd.
 7. In geval van liquidatie zijn de bovengenoemde voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de vereffenaars.
Artikel 8

Ledenvergadering, besluitvorming

 1. De gewone ledenvergadering vindt ten minste eens in de twee jaar plaats.
  Buitengewone ledenvergaderingen vinden plaats indien dit in het belang van de vereniging noodzakelijk is of indien een vijfde van de leden schriftelijk met vermelding van het doel en de redenen het bestuur verzoekt om een dergelijke vergadering bijeen te roepen.
 2. Ledenvergaderingen worden door de voorzitter bijeengeroepen; indien deze verhinderd is worden deze door de vicevoorzitter per gewone brief of per e-mail bijeengeroepen. Hierbij moet de door het bestuur vastgelegde agenda medegedeeld worden.
  De oproepingstermijn bedraagt vier weken. Voor de inachtneming van de termijn is het voldoende dat de oproeping tijdig met vermelding van het laatste bij de vereniging bekende adres van een lid bij het postkantoor wordt afgegeven.
 3. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter en bij diens verhindering door de vicevoorzitter; indien ook deze verhinderd is, kiest de ledenvergadering de leider van de vergadering. De leider van de vergadering wijst een notulist aan.
 4. De door het bestuur vastgelegde agenda kan door een besluit van de ledenvergadering gewijzigd of aangevuld worden. De ledenvergadering besluit bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen over het aannemen van verzoeken tot het nemen van een besluit; onthoudingen gelden als ongeldige stemmen. Voor ontzetting van leden en statutenwijzigingen is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen noodzakelijk, voor wijzigingen van het doel van de vereniging en voor de ontbinding van de vereniging is een meerderheid van negen tiende van de uitgebrachte geldige stemmen noodzakelijk.
  Stemmingen vinden in principe plaats door handopsteken; indien een derde van de verschenen leden daarom verzoekt, moet er schriftelijk worden gestemd.
 5. Besluiten dienen met vermelding van de plaats en de tijd van de vergadering en het resultaat van de stemming door de notulist in de notulen vastgelegd te worden; de notulen moeten door de leider van de vergadering en de notulist ondertekend worden.
   
   

Nettetal, 16 april 2010

Het bestuur

Dr. A. Hagedorn (voorzitter), U. Acker (algemene secretaris), R. Nuckel (penningmeester), T. Leysen (referent NL), U. Kugler (referent D)