Colofon

Duits-Nederlands Advocatenvereniging

mr. Ute Acker
Postbus 85850
2508 CN Den Haag


Copyright

©2005-2012 Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung, e.V.

Homepage

Design en ontwikkeling:
DAV Studio Fenna Westerdiep
(BNO aangesloten)
www.davdigital.com

 

Disclaimer

Gebruik van de site van de Deutsch-Niederländische rechtsanwaltsvereinigung is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website (hierna: "de website") betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door de vereniging uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. De vereniging, alsmede de besturen en medewerkers van de vereniging aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de vereniging en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.

De inhoud van de website mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vereniging.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van de vereniging zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. De vereniging geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.